PZHK-ja e Ferizajt kthehet në pikën zero, në fuqi planet rregullative të vitit 2012

    Pas një beteje dyvjeçare nëpër Gjykata të Kosovës, drejtësia filloi të buzëqeshë për banorët e lagjes “Astrit Bytyqi” të cilëve Komuna e Ferizajt padrejtësisht dhe me shkelje ligjore, përmes miratimit të Planit  Zhvillimor, kishte nisur t’ua shndërrojë pronat e tyre në një kantier ndërtimi të lartë, në kundërshtim me vullnetin e shprehur të shumicës së pronarëve, që kjo zonë të mbetej lagje e ndërtimit të ulët.

Harta e koeficientit të ndërtimit – e palejuar në PZHK, sipas Gjykatës dhe Inspektoratit të MMPH-së

        Konkretisht, Gjykata Administrative në Prishtinë, me Aktgjykimin e djeshëm nr. 1675/2017 ka anuluar vendimin e Ministrisë së Planifikimit Hapësinor KSHA 926/17,  i cili gjatë vitit 2017,  pa bazë ligjore dhe pa i administruar provat e palëve,  pat hequr pezullimin e pëlqimit të Ministrisë së Planifikimit dhe i pat hapur rrugë Kuvendit të Komunës së Ferizajt që më 21 Shtator të vitit 2017  të miratojë Planin e ri  Zhvillimor 2017-2025.

Këshilltarët e grupit parlamentar të PDK-së të mbetur në seancë, abstenojnë gjatë votimit të PZHK-së 2017-2025, 21 Shtator 2017

     Implementimi i PZHK-së re nga administrata kaluar dhe nga administrata  e tanishme komunës së Ferizajt, ka rezultuar me dhënie të lejeve ndërtimore pa kriter dhe në kundërshtim me planet rregullative të Zonave 1,3,6,7 dhe 8 të cilat sipas ligjit janë ende ne fuqi.   

Plani Zhvillimor Komunal 2017-2015 i miratuar me përmbajtje të jashtëligjshme

       Mirëpo Gjykata Administrative me aktgjykimin e vet ka aprovuar provat e paditësit Imri Haliti, dhe ka gjetur se Komisioni i MMPH-së, gjatë shqyrtimit të ankesave, në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për Procedurën Administrative, nuk e kishte dëshmuar me prova se Komuna e Ferizajt i ka plotësuar kërkesat e vendimit të Inspektoratit të Ministrisë së Planifikimit, që nga Plani Zhvillimor të largohej kategorizimi i ndërtimeve të larta dhe të ulëta, sepse kjo ishte në kundërshtim me udhëzimin administrativ UA 11/2015, ku ceken përmbajtja dhe procedurat e miratimit të Planit të ri.

Gjykata Administrative ka vërtetuar se vendimi i Ministrisë ka kundërshtim në mes të përmbajtjes dhe dispozitivit dhe se nuk mund të bëhet analiza e ligjshmërisë së tij.

Gjykata Administrative poashtu ka gjetur prova se Komisioni i Ministrisë së Planifikimit ka pasur në përbërje persona që janë në konflikt të interesit, dhe se njëri nënshkrim në raportin e  komisionit të Ministrisë ka qenë i paautorizuar.

      Këto gjetje të Gjykatës Administrative i hapin rrugë edhe prokurorisë speciale të Kosovës që në bashkëpunim me Prokurorinë e Ferizajt të nisin hetime edhe kundër zyrtarëve të Ministrisë së Planifikimit Hapësinor për keqpërdorim eventual të detyrës zyrtare dhe tejkalim eventual të kompetencave, në lidhje me shkeljet e vërtetuara të Ligjit 04/L-174 dhe Udhëzimeve përkatëse administrative, ndërsa banorëve të rrugës “Astrit Bytyqi” u mbetet në dispozicion mundësia që të ngrisin kallëzim penal dhe të kërkojnë dëmshpërblim për ”dëmet e mëdha e të pariparueshme”,  si prova të pranuara në aktgjykimin e kësaj Gjykate.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

728X90
728X90