Gjinia
Ju lutemi shënoni moshën tuaj në këtë rubrikë
Niveli juaj i shkollimit
Zgjedhni nivelin e shkollimit tuaj në këtë rubrikë
Ju jeni?
Me çfarë note e vlerësoni sistemin parauniversitar në Kosovë?
Selektoni numrin për notim të sistemit arsimor, nga një deri në pesë, (5 shkëlqyeshëm, 4 shumë mirë, 3 mirë, 2 dobët, 1 keq)
Si e vlerësoni volumin e programit arsimor (kurrikulën) në nivelin fillor?
Ju lutem shkruani propozimet tuaja për një reformë përmbajtësore në sistemin arsimor të Kosovës, qoftë me ndryshime ligjore, të kompetencave, standardeve apo programeve mësimore. Për shkrime me të gjata, ju lutemi ngarkoni ndonjë dokument në rubrikën Dokumente
Ngarkoni dokumentet me propozimet tuaja këtu
Accepted file types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods, Max. file size: 30 MB.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.