Auditori i Brendshëm me rekomandime për kryetarin e komunës

Komiteti i Auditimit të Brendshëm i komunës së Ferizajt, i funksionalizuar më 2 nëntor të këtij viti, i cili ka për qëllim ofrimin e këshillave për menaxhimin e buxhetit, i ka rekomanduar kryetarit të komunës që të reflektoj karshi disa rekomandimeve.

“Si rekomandim i parë që ne japim për kryetarin e komunës është që të bëhet regjistrimi i saktë i të gjitha pronave komunale dhe të bëhet vlerësimi i tyre, arsyeja pse është ky rekomandim është se shumë prona komunale nuk kanë vlerë dhe nuk mund të vlerësohen dhe të regjistrohen në pasqyrat financiare të komunës. Rekomandimi i dytë ka të bëj që të bëhet rivlerësimi i pronave private nga ana e Drejtorisë së Financave dhe ne rekomandojmë kryetarin e komunës që të bëhet një rivlerësim i pronave private të qytetarëve, të ngritet baza mbi të cilën rriten  edhe të hyrat vetanake nga faturimi, pasi kemi raste që në qendër të qytetit ku një pronë private e cila ka vlerë të tregut 400 mijë euro, fatura për tatimin në pronë i lëshohet 100 mijë. Rekomandim tjetër është që të krijohet një sistem informativ i kontabilitetit në Drejtorinë e Financave”, tha Medain Hashani.

Hashani, përmendi edhe disa rekomandimet të tjera të cilat kryetari i komunës duhet t’i ketë parasysh në  vitin 2019.

“Rekomandim tjetër është që të kërkoj nga Drejtoria e Urbanizmit që në tre mujorin e parë të vitti 2019 për inkasimin e të arkëtueshmeve për lejet ndërtimore të lëshuara me këste dhe në rast të mosinkasimit të këtyre të arkëtueshmeve të revokoj ato leje ndërtimore dhe të inicoj procedurat përmbarimore. Rekomandim tjetër është të merret një vendim për ndërtimin e një strategjie për mbledhjen e llogarive të arkëtueshme ku qytetarët dhe bizneset i kanë borxh komunës sonë, ku vetëm në fund të vitit 2017 llogaritë e arkëtueshme të cilat i kanë qytetarët ndaj komunës janë mbi 8 milionë. Rekomandaim tjetër është që të rishqyrtohen kontratat me qira për pronat komunale dhe të merret për bazë vlera e tregut. Rekomandim që duhet ta ketë kryetari është që të planifikoj një strategji për analizimin e të gjitha detyrimeve kontigjente për të gjitha kontestet që i ka komuna e Ferizajt, kemi raste që komunën e kanë paditur shumë dhe ato mund të shaktojnë pasiguri buxhetore, kështu me këtë stategji do eliminohej një kolpas buxhetor”, tha Hashani.

Hashani tha se për vitin 2019 kryetari i komunës duhet të kërkoj nga Zyra e Prokurimit që të ketë parasysh përmbushjen e rekomandimeve që i jep Auditori i Jashtëm.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

728X90
728X90