Prova të reja në procesin kundër Graincës

        Në vazhdimin e gjykimit të ish-drejtorit të urbanizimit, Faik Grainca, i cili akuzohet për keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe falsifikim, po vijnë duke u shtuar provat se gjatë miratimit të Planit Zhvillimor Komunal të Ferizajt në vitin 2017,  janë bërë shkelje të shumëfishta të  procedurave ligjore nga ana e autoriteteve komunale për planifikim hapësinor. Sot doli në pah edhe shkelja e radhës, kur kërkesa e Izer Ramadanit, banor i rrugës Astrit Bytyqi, nga ana e dikujt në drejtorinë e urbanizmit i ishte bashkangjitur peticionit të Arben Kurteshit dhe ishte shmangur nga  renditja në raportin final të shqyrtimit të ankesave të komisionit komunal për shqyrtim të ankesave në PZHK.

“Peticioni i Izerit, nuk është në raportin e shqyrtimit publik edhe ky ka mundur me u ngatrru, kena mundur me harru.  Peticioni i Izer Ramadanit, është shqyrtu në mbledhjen e komisionit por nuk di arsyet se pse nuk është futur në raportin e shqyrtimit publik” tha Baftiu.

  Pala e dëmtuar Imri Haliti para trupit gjykues prezantoi një dokument të protokoluar nga Posta me të cilin vërtetohet se drejtoria e urbanizmit e Ferizajt zyrtarisht e ka pranuar urdhëresën nga inspektorati i Ministrisë me datë 11 gusht 2017,  duke e kontestuar kështu datën e mbajtjes së mbledhjes së komisionit shqyrtues më 9 Gusht 2017, pasiqë sipas tij, nuk ka pasur mundësi që të mbahet një takim rishqyrtues dy ditë para se të mbërrijë zyrtarisht dokumenti inicues i po atij takimi.

“Ju keni mbajtur mbledhjen më datën 09.08, 2017, në bazë të këtij vendimi, ne kemi një dëshmi të protokoluar që vendimin e keni marrë më  11.08.2017 kurse mbledhjen e keni mbajtë më 09.08.2017,  ne kemi dëshmi, që keni mbajtë mbledhje me 09.08,  kurse vendimi në mënyrë zyrtare ka arritur më 11.08.2017,  ju keni mbajtur mbledhje pa e pasur dokumentin”, tha Haliti.

Në pyetjen e të dëmtuarve nëse peticioni i Arben Kurteshit ishte dorëzuar jashtë afatit, dëshmitari Baftiu theksoi se afati i pranimit të peticioneve ka qenë nga 25 mars deri më 26 prill 2017. 

“A mundeni me më tregu se Arben Kurteshi a e ka dorëzuar peticionin mbrenda afatit ligjor? – pyeti Haliti.
“Më datë 26.04, e ka dorzuar peticionin, dhe është brenda afatit të shqyrtimit publik” – u përgjigj Baftiu.

Në vazhdim  pala e dëmtuar prezantoi shkeljen e komisionit në raport,  ku thuhet  se peticioni i Kurteshit ishte deponuar më 25 prill.  Sipas dëshmitarit Skender Baftiu,  ky ishte një lëshim tjetër i komisionit, por tani i natyrës teknike.
Sipas vendimit të Kuvendit Komunal të Ferizajt, shqyrtimi publik i PZHK-së  ka filluar më 27 mars 2017 dhe ka zgjatur 30 ditë, pra deri më 25 prill, apo një ditë para se i akuzuari i dytë, Arben Kurteshi të ketë deponuar peticionin e vet në sportelin komunal të shërbimit për qytetarë.

“Në faqen 37 të PZHK-së shënon se afati ligjor i dorëzimit të shqyrtimit publik ka qenë prej 25.03 -25.04.2017, a e keni çu këtë dokument  për votim në Kuvendin Komunal?” – pyeti Haliti.
“Po konsideroj se ai ka mundur me qenëë naj gabim teknik, përndryshe afati i shqyrtimit publik edhe njoftimi edhe kejt kane qenë 25.03 – 26.04” – deklaroi  Baftiu.

Dëshmitari Baftiu pranoi se komisioni për rishqyrtim të ankesave vetëm pjesërisht  e  kishte respektuar urdhëresën e inspektoratit, pasiqë sipas tij,  komisioni  u ka dërguar përgjegje me  shkrim të gjithë dorëzuesve të petiocineve, por nuk e ka marrë parasysh pjesën e urdhëresës ku inspektorati i Ministrisë  kishte kërkuar që nga PZHK-ja të largohet destinimi i tokave për ndërtim të lartë apo të ulët.

“Vendimi i inspektoratit të ministrisë ka konisderu se kena ba shkelje për shkak se s’u kemi kthyer përgjigje secilës peticion veç e veç, dhe nuk është dashur me kategorizu ndërtim të lartë dhe të ulët, mirëpo drejtori  menjëherë ka bërë shkresë minisitrisë dhe i ka dhënë arsyet  pse kena vepru ashtu”  – tha Baftiu.

       Në këtë seancë, prokurori i shtetit Arben Ismajli, me kërkesë të palës së dëmtuar, deponoi në gjykatë propozimin për masë të sigurisë së pasurisë që është rrjedhojë e veprës penale, ku kërkohet që ndërtimi në rrugën “Astrit Bytyqi” të pezullohet deri në përfundimin e këtij procesi. Kryetari i trupit gjykues, Sahit Krasniqi e pranoi dokumentin për shqyrtim të mëtutjeshëm përmbajtësor dhe vendimarrje nga ana e Gjykatës Komunale të Ferizajt.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.