Shtatë vjet burgim ndaj B.Z dhe G.H. për vrasje të rëndë në tentativë


Gjykata Themelore e Ferizajt, sot ka bërë të ditur se ka shpallur aktgjykimin ndaj dy personave për “vrasje në tentativë” më 22 Prill të vitit 2018. Në komunikatën e gjykatës thuhet:

“Gjykata Themelore në Ferizaj – Departamentit për Krime të Rënda, më 20maj 2019, shpalli aktgjykim dënues ndaj të pandehurit B.Z i cili sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelorë në Ferizaj, akuzohet se ka kryer veprën penale vrasje e rëndë në tentativë nga neni 179 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 lidhur me nenin 28 dhe mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 1 tëKodit Penal të Republikës së Kosovës(KPRK), dhe të pandehurit G.H, për shkak të veprës penale vrasje e rëndë në tentativë nga neni 179 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 lidhur me neni  28 dhe 33 të KPRK-së. Kryetari i trupit gjykues Ibrahim Idrizi, pas mbajtës së shqyrtimit gjyqësor, pranimit të fajësisë nga të pandehurit për veprat penale me të cilën e ngarkon akuza, tëpandehurin B.Z për veprën penale vrasje e rëndë në tentativë nga neni 179 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 lidhur me nenin 28 të KPRK-së e gjykoi me dënim burgimi nëkohëzgjatje prej pesë (5) vjet, për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 1 të KPRK-së i shqiptoi dënim burgimi në kohëzgjatje prej një (1) viti. Ndërsa të pandehurin G.H për veprën penale ndihmë në kryerjen e veprës penale vrasje e rëndë në tentativë nga neni 179 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 lidhur me nenin 33 të KPRK-së i shqiptoi dënim burgimi në kohëzgjatje prej një (1) vit e gjashtë (6) muaj. I pandehuri B.Z, i ndihmuar nga i pandehuri G.H akuzohen se më 22 prill 2018 në Ferizajt, përkatësisht nëkafiterinë “Expres2”, me dashje ka tentuar ta privojë nga jeta të dëmtuarin – i mitur V.G, pasi i njëjti kishte mosmarrëveshje të mëhershme me vëllain e të pandehurit, në atë mënyrë që i dëmtuari derisa ishte duke pirë kafe nëtersen e lokalit, i pandehuri me ta vërejturniset në drejtim të tij me revole në dorë, i dëmtuari fillon të ikë futet brenda në lokal dhe e mbyll derën duke e mbajtur me duar, me të rast i pandehuri fillimisht tenton ta apë derën me që nuk arrin ka shtëne me armë dy herë në drejtim të derës, mbrapa së cilës ishte i dëmtuari dhe si pasojë e të shtënave i njëjti është goditur me një predhë në fyt. Kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e pranimit të aktgjykimit në formë të shkruar. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes Gjykatës Themelore të Ferizajt.” – thuhet në komunikatën e Gjykatës Themelore të Ferizajt

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

728X90
728X90