Debat publik për draft-rregulloren për mbrojtjen e fëmijëve

Në Ferizaj sot është organizuar debat publik lidhur me draft-rregulloren për përkujdesjen dhe mbrojtjen e fëmijëve, e cila synon të përcaktoj rregullat dhe procedurat  për mbrojtjen e fëmijëve nga të gjitha format e dhunës fizike dhe mendore, abuzimit, keqpërdorimit, shfrytëzimit, neglizhimit apo ndonjë forme tjetër që vë në rrezik jetën, sigurinë, shëndetin, edukimin, arsimimin dhe zhvillimin e fëmijës.

“Qëllimi i kësaj rregulloreje është që të përcaktohen rregullat dhe procedurat për përkujdesjen dhe mbrojtjen e fëmijëve në zbatim të ligjit për mbrojtjen e fëmijës dhe kompetencave vetanake të komunës së Ferizajt me qëllim  të mbrojtjes së fëmijëve nga të gjitha format e dhunës fizike dhe mendore”, tha Kristina Gashi-Bytyqi, kryesuese e Kuvendit Komunal.

Përfaqësues të Asmblesë Komunale të Fëmijëve dhe ata të Sektorit të të Rinjve, patën disa propozime të cilat, sipas tyre, duhet të përfshihen në këtë rregullore.

“Në rregullore nuk pashë që përfshihen jetimore apo strehimore për fëmijët që nuk kanë familje strehuese, andaj në këtë rregullore mundet edhe kjo pikë me u përfshi dhe komuna me nda një linjë buxhetore për me ndërtu këso institucione për me i strehu fëmijët që nuk kanë familje strehuese”, tha Azra Maksuti, kryesuese e Asamblesë së Fëmijëve në Ferizaj.

“Fëmijët duhet me pas të drejtën e mjekimit falas, është e drejta jonë me pas këtë gjë të siguruar, prandaj është mirë të shikohet mundësia që kjo çështje të jetë aktive“,tha Yllka Salihu, anëtare e Asamblesë së Fëmijëve në Ferizaj.

Edhe zyrtarë të Qendrës për Punë Sociale në Ferizaj, kërkuan nga komuna që të planifikoj buxhet të veçantë për fëmijët në nevojë.

“A ka mundësi komuna me pas një vijë buxhetore të veçantë për mbrojtjen e fëmijëve, sepse ne punëtorët social shpeshherë i ndihmojmë fëmijët me paratë tona sepse nuk kemi buxhet të veçantë. Po ashtu, nëse një fëmijë është i sëmurë familja nuk ka para, prandaj edhe për këtë duhet të sigurohet një linjë buxhetore”, tha Musa Baftiu, zyrtar i Qendrës për Punë Sociale në Ferizaj.

Pas këtij diskutimi publik, kjo rregullore do t’i dërgohet Kuvendit Komunal për miratim në njërën nga seancat e ardhshme.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.