Këshillat lokal të secilit qytet kanë rëndësi të madhe për banorët e fshatrave, kjo sepse ata adresojnë kërkesat dhe nevojat e banorëve tek ekzekutivi lokal.

Por atyre nuk ju ofrohet gjithmonë bashkepunimi institucional, siç është me rastin e Komunës së Ferizajt, e cila nuk komunikon me to,

thotë Arbenita Topalli nga Iniciativa për Progres, pas takimit me kryetarët e këshillave lokale në këtë komunë.

Mund të cekim disa të gjetura: Moskomunikimi i mirëfilltë i drejtorive komunale me përfaqësuesit e këshillave lokal, moskthimi i përgjigjeve të kërkesave me shkrim të parashtruara nga ana e përfaqësuesëve të kshillave lokale, mosmbajtja e takimeve deri në muajin qershor të vitit 2021, moskompenzimi i kryetarëve të këshillave lokal, mosangazhimi i barabartë i të gjithë kryetarëve, shpërndarja e subvencioneve pa konsultim paraprak me shpërndarja e subvencioneve pa konsultim paraprak me përfaqësuesit e këshillave lokal, si dhe puna e projekteve dhe investimeve pa konsultim të këshillave lokal“.

Diell Haxhimusa, aktivist në INPO thotë se Komuna e ka për obligim ligjor komunikimin me fshatrat dhe vendbanimet urbane dhe se duhet të respektohet rregullorja e Ferizajt për bashkëpunimin me këshillet lokale.

INPO rekomandon që kryetari i Komunës të intensifikojë takimet me këshillat lokal, madje të mos mjaftojnë vetëm dy takime, sa për ta përmbushur normën minimale të rregullores. Gjithmonë kryetari, sipas tij është i hapur për takimet me këshillat lokal, ne rekomandojmë që këto takime të jenë të rregullta dhe përmbajtësore me këshillat lokal. Komuna të sigurohet që kërkesat e parashtruara nga këshillat lokal, përveç që të shqyrtohen edhe të marrin përgjijge adekuate në kuadër të zbatimit të tyre, sepse ka raste kur këshillat lokal kanë dërguar kërkesa me shkrim por nuk kanë pranuar përgjigjie nga Komuna e Ferizajt“.

Monitoruesja Topalli  tregoi se cilat janë problemet praktike që iu shfaqen këshillave lokale nga moskomunimi me komunë.

Me ujësjellësin, me kanalizimin, janë projekte të cilat realizohen por nuk konsultohen paraprakisht me përfaqësuesit e këshillave lokal. Nëse komuna ose drejtoria e informon përfaqësuesin e këshillit lokal rreth realizmit të projektit, sigurisht që edhe angazhimi i përfaqësuesit do të jetë më i madh edhe në kuadër të monitorimit të projektit dhe normalisht projektet do të jenë më të suksesshme e jo të dalin problemet e vonesave në përfundim të projekteve, por edhe kur përfundojnë janë me 100 telashe dhe nuk i plotësojnë kushtet dhe kriteret për të cilat është planifikuar“.

Organizata Joqeveritare INPO thotë se zëri i këshillave lokale duhet të dëgjohet nga institucionet, në mënyrë që nevojat dhe kërkesat e tyre e fshatrave të merren parasysh.

Të ngjashme

Të tjera