Organizata joqeveritare INPO, e cila e bën monitorimin e rregullt të prokurimeve publike në nivel vendi,  ka publikuar sot raportin “(Pa)ligjshmëria e tenderave të anuluar”, ku prezenton të gjeturat e veprimeve të paligjshme gjatë procedurave të prokurimit në 20 komuna të Kosovës gjatë vitit 2020.

Në pjesën e raportit për Komunën e Ferizajt, INPO ka gjetur se Komuna e Ferizajt ka bërë manipulime me afate ligjore dhe deklarime të rrejshme gjatë disa procedurave të prokurimit në vitin 2020.

Kështu kjo komunë ka bërë mashtrim ose deklarim të rremë kur e ka anuluar tenderin “Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve të Administratës Komunale dhe institucioneve të tjera që funksionojnë në kuadër të Komunës së Ferizajt” me arsyetim se “Është tejkaluar vlera e parashikuar e kontratës” gjatë pranverës së vitit 2020.  

Vlera e parashikuar e këtij tenderi  ka qenë 43,930.00 euro, ndërsa oferta e kompanisë “Autobeka” ka qenë 23,682.52 Euro, pra shumë më e ulët se “tavani” i tenderit. Sipas këtij raporti, Komuna e Ferizajt,  përveç se i ka shkaktuar dëm financiar kompanisë “Autobeka”, edhe përfaqësuesve të saj ua ka pamundësuar qasjen në dokumente të tenderit, me ç’rast këta të fundit e kanë humbur edhe mundesinë e parashtrimit të ankesës.

 Sipas Kodit Penal të Kosovës, vepra mashtrimit kualifikohet si vepër penale, e cila denohet sipas Nenit 323 me gjobë dhe burgim nga 3 muaj deri në 5 vjet.

Të ngjashme

Të tjera