Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë, që po udhëheqë me projektin e renovimit të sallës së sporteve “Bill Clinton” thotë se punimet aty do të kryhen më 26 maj.

Pasi që punimet nuk u kryen më 15 maj siç ishte planifikuar, TV TEMA drejtoi pyetje tek ky institucion për të marrë vesh se çka ka ndodh.

Fondi thotë punëkryesi hasi në pengesa gjatë punës.

Ju njoftojmë se për shkak të pengesave të hasura nga kontraktori për qasje të plotë në sallën që është duke u punuar (shkaku i aktiviteteve të mbajtura më parë), të konfirmuara edhe nga kompania mbikëqyrëse, sipas procedurave të brendshme dhe bazuar në kushtet e kontratës, është aprovuar zëvendësimi i vetëm 11 ditëve shtesë për finalizim të projektit, nga 18 ditë të kërkuara nga kompania punëkryese. Kështu, afati final i kryerjes së punëve nga 15 maj është caktuar 26 maj 2023. Për këtë është njoftuar edhe Komuna si përfituese dhe palët e përfshira në procesin e punimeve“, thuhet në përgjigjen e Fondit për TV TEMA.

Në përgjigjen e Fondit tregohet se do të shikohet edhe cilësia e punimeve pasi që të dorëzohet salla.

 “Cilësia e punimeve është subjekt i verifikimit pas përfundimit të projektit, si proces i pavarur dhe i përbashkët me Komunën si përfituese, duke përfshirë edhe përgjegjësisë për korrigjimin e defekteve eventuale brenda një afati, sipas kushteve të kontratës“, thuhet në përgjigje.

Storja e publikuar nga TV TEMA më 16 maj rreth kësaj çështjeje:

Të ngjashme

Të tjera