Mbi 17 mijë euro më shumë i ka kushtuar buxhetit të Komunës së Ferizajt, ndërtimi i sallës  së edukatës fizike në fshatin Gaçkë të Ferizajt.

Organizata Iniciativa për Progres së bashku me organizata tjera joqeveritare të rajonit të Ferizajt, gjatë monitorimit të aktivitetit të prokurimit për fazën e dytë të ndërtimit të kësaj salle, ka gjetur se në njoftimin për kontratë vlera e parashikuar e kontratës ka qenë 100 mijë euro, ndërkaq çmimi i ofertës fituese 117 mijë e 209.95 euro.

Arbenita Topalli, e cila ka qenë pjesë e grupit monitorues të këtij aktiviteti, tha se përveç tejkalimit të vlerës së kontratës, ky tender është përcjellur edhe me shumë shkelje të tjera.  Ajo tha se dy ditë para se të publikohet oferta fituese, komuna këtë tender e kishte zgjatur edhe për 30 ditë të tjera duke bërë  kështu që ofertat më të lirë të humbasin validitetin, për të lidhur më pas kontratë me ofertën mbi 32 mijë euro më të shtrenjtë.

“Në muajin gusht të vitit 2018, komuna e Ferizajt ka lidhur kontratë  për ndërtimin  e sallës  së edukatës fizike në fshatin Gaçkë të Ferizajt me konsercium “G&A Counsulting”, dhe “Pro&Co Group”, në vlerë prej 117.209.95 euro përmes procedurës së hapur. Sipas planit përfundimtar të prokurimit, vlera e parashikuar ka qenë 40 mijë e cila ishte në shpërputhje me planifikimin e buxhetit ku për të njëjtin projekt janë aprovuar 90 mijë euro. Tutje në njoftimin për kontratë vlera e parashikuar e kontratës ka qenë 100 mijë euro, kurse çmimi i ofertës  ka qenë mbi 117 mijë euro dhe kemi diferencë prej 17 mijë euro duke e vlerësuar kontratën më të shtrenjtë se planifikimi që është bërë“,tha Topalli.

Topalli, theksoi se për ndërtimin e kësaj salle komuna nuk kishte specifikuar çmimin  e armaturës, duke i’a lënë në duar firmës e cila ka ofuar një çmim më të lartë se ai i tregut.

“Komuna nuk e kishte saktësuar profilin e nevojshëm të armaturës, ashtu siç kërkohej me rregullat e prokurimit dhe ndërtimit për këtë pozicion dhe kështu operatori fitues ka  ofruar çmimin prej 0.69 euro, respektivisht për pozicionin total 10 mijë e 336.20 euro. Mirëpo raporti tregon se në vitet e fundit çmimi i armaturës asnjëherë nuk ka qenë 0.69 cent për kilogram, rrjedhimisht komuna ka kontraktuar punë që në pozicione të caktuara çmimet janë më të larta se çmimet e tregut“, tha Topalli.

Për këtë aktivitet të prokurimit, INPO ka dhënë edhe rekomandime.

“Rekomandojmë që kryetari i komunës dhe udhëheqësi i prokurimit  të sigurohen që vlera e parashikuar e projekteve në buxhetin e komunës të jetë e njëjtë edhe në planin e prokurimit. Po ashtu, meqë vonesat në vlerësim të ofertave kanë rezultuar me tërheqje të kompanive më të lira, rrjedhimisht  kryetari i komunës duhet të kërkoj llogari nga anëtarët e komisionit për vonesat në vlerësim”, tha Qëndrim Hoxha, monitorues në INPO.

Ndër të tjera, Grupi Monitorues tha se për këtë kontratë kanë gjetur se komuna nuk ka plan menaxhues, gjë e cila është obligative, po ashtu, sipas kontratës punimet do të duhej të ishin në përfundim e sipër, por ata thonë se gjendja në terren tregon se projekti ende është në fazë të hershme të realizimit.

Të ngjashme

Të tjera