Gjatë javës së fundit të shtatorit, Komunës së Ferizajt i shkoi një letër nga Thesari i Kosovës përmes së cilës, ekzekutivit komunal iu bë me dije se borxhi i kësaj komune ndaj kreditorëve tejkalon mbetjen e buxhetit deri në fund të vitit , dhe se kjo gjendje mund ti rrezikojë edhe pagat e shërbyesve civil të kësaj komune.  Thesari asokohe kishte përllogaritur borxhe në vlerë rreth 3 milion euro.

Në atë letër ndër të tjera thuhet:

“Përmes kësaj shkrese, ju rikujtojmë se prioriteti për pagim sipas LMFPP (Neni 38, par. 3, pika b), edhe para pagesës së pagave apo detyrimeve tjera, është përmbushja e një urdhri të prerë dhe pa të drejtë ankese ose një gjykim të nxjerrë nga një gjykatë sipas nenit 40”.

Letra informuese nga Thesari i Kosovës dërguar Komunës së Ferizajt më 23 Shtator 2021

Lidhur me bankrotin e komunës së Ferizajt, u diskutua edhe në debatin zgjedhor në Radio Televizionin Publik të Kosovës, me ç’rast kryetari i Ferizajt, i fajësoi kontratën kolektive dhe borxhet e trashëguara si shkaktarë të këtij borxhi.

“Shumica e këtyre detyrimeve përmbarimore, janë si rezultat i kontratës kolektive, dihet tashmë fakti se kontratën kolektive nuk e ka nënshkruar asnjë nga kryetarët e komunave, por bartin pasojat e kontratës kolektive dhe ne pothuajse 3 milion euro bartim obligime të kontratës kolektive” – kishte deklaruar kryetari Aliu në RTK.

Agim Aliu – Kryetar i Ferizajt

Gjurmëve të kësaj deklarate të kryetarit Aliu, TV TEMA përmes rrugës ligjore ka kërkuar qasje në listën e lëndëve përmbarimore dhe vendimeve të prera të Gjykatës që janë për pagesë në Thesarin e Kosovës të regjistruara si borxhe të Komunës së Ferizajt.

Kjo listë nuk e vërteton deklarimin e Aliut lidhur me natyrën e borxhit komunal apo për trashëgiminë e borxheve, që ndryshe njihen në popull si “borxhe të vjetra”.

Lista e lëndëve përmbarimore apo të gjykatave në Thesarin e Kosovës deri më 30.09.2021

Në përgjigjen e Thesarit për gjendjen deri më 30 shtator 2021, borxhet e kontratës kolektive marrin pjesë vetëm me 2.88% të shumë së përgjithshme të borxhit, apo 82 mijë e 321 euro, ndërkaq pjesa më e madhe e borxhit, pra 97.12%, apo 2 milion e 769 mijë e 57 euro të borxhit komunal, bie në kategorinë e mallrave, shërbimeve dhe projekteve kapitale, që janë obligime ndaj kompanive private ose individëve.

Pjesëmarrja e borxhit ndaj operatorëve ekonomik në borxhin e përgjithshëm të Komunës Ferizaj sipas TH.K.

Poashtu nga dokumenti i Thesarit të Kosovës mund të konstatohet se pjesa dërmuese e lëndëve përmbarimore janë regjistruar në vitin aktual, ndërkaq vetëm dy lëndë kanë mbetur të pakryera nga viti 2020.

Në ndërkohë, burime jozyrtare bëjnë të ditur se disa lëndë përmbarimore tashmë janë ekzekutuar nga Thesari pas alokimit të tremujorit të fundit për këtë vit fiskal.

Të ngjashme

Të tjera